نیمی از جمعیت جهان را مردان و نیمی دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. از حدود شش‌ونیم میلیارد نفر که در دنیای امروز زندگی می‌کنند، تقریبا ۲۰ درصد متعلق به کشورهای توسعه‌یافته‌اند و ۸۰ درصد آن در کشورهای جهان سوم سکنی گزیده‌اند و از جمعیت بیش از ۵ میلیارد نفری جهان سوم نیمی متعلق به زنان..." />
تبليغاتX