امروزه, کشوری پیدا نمی شود که علنا و رسما بخواهد افراد جامعه خود را گروه بندی نماید به عبارتی در جهان رو به توسعه ما دیگر جوامعی چون جوامع یونان باستان که در آنها شان شهروندی که در بردارنده برابری در برابر قانون و مشارکت در امور سیاسی و عمومی جامعه بود و تنها به..." />
تبليغاتX