بانوان باید بسیار هوشیار باشند تا به ابزار دست افراد برای جمع کردن رای تبدیل نشوند باید ببینیم این فرد که دم از حقوق بانوان می زند در سمت های سابق خویش چه مقدار به حقوق بانوان پایبند بوده و خواسته های این قشر را مد نظر قرار داده است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری..." />
تبليغاتX