آنچه  در انتخابات بسیار مهم است حضور عمومی مردم است همه باید در انتخابات شرکت نمایند این یک وظیفه ملی است  انتخابات، مظهر اقتدار ملی است. اگر ملت عزیز ایران بتواند در این انتخابات، آرای فراوان خود را به میدان آورد و حضور مردمی، حضور چشمگیری باشد، این بزرگترین مظهر اقتدار و عزّت ملی است...." />
تبليغاتX