روز قدس یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است . امام خمینی( ره  ) قدس ، سرزمین وموطن میلیون‌ها مسلمان وقبله اول مسلمین جهان است ، سرزمین مجاهدان مخلص ودربندی است که بیش از۶ دهه این سرزمین شریف و بزرگ جهان اسلام ازسوی..." />
تبليغاتX