گفتگویى صریح و خواندنى با آخرین هنرپیشگان مصرى که کرامت حجاب را بر هنر مبتذل ترجیح دادند. هنرپیشه هاى زن مصرى, پدیده اى نو را در جامعه هنرى آن کشور بوجود آورده اند. این پدیده براى کسانى که نقش عظیم کرامت انسانى را در حیات اجتماعى باور دارند, غیر منتظره نبوده است, اما آنهایى که..." />
تبليغاتX