اهلیتی که فقط شکلش عوض شده است! زنده به گور کردن دختران اگر چه به سبک و سیاق قدیم منسوخ شده است ولی امروز روشش پیشرفته شده،زنده به گور کردن دختران در این عصر یعنی اینکه اجازه بدهی دخترت مبتذل ترین لباسها و آرایشات را استفاده بکند و در بین گرگهای جامعه بگردد! دوران جاهلیت..." />
تبليغاتX