آیا تغییر جنسیت جایز می‌باشد؟ ادله جواز یا عدم جواز را لطفاً بفرمایید؟ حضرت آقا قائل به مشروعیت مطلق، مشروعیت مشروط و یا ممنوعیت مطلق می‌باشند؟ افرادی که دوجنسی هستند و به اصطلاح خنثی می‌باشند تغییر و یا اصلاح جنسیت در آنان اشکالی ندارد و در برخی از موارد واجب می‌باشد. در خنثی مشکل چنانچه..." />
تبليغاتX