جمعیت بانوان با هدف ایجاد هماهنگی، همسویی، تعمیق و گسترش فعالیت های بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی استانهای کشور فعالیت می نماید. اهداف کیفی: الف- احیا و باز تولید نگرش ارزشی اسلام و ارائه الگو از هویت زن مسلمان ب- شناسایی، رصد و الویت دهی به آسیب ها و نیاز های فرهنگ دینی..." />
تبليغاتX