بسمه تعالی شهر و روستایی را نمی یابید جز آنکه در آن جمعیت هایی فرهنگی و علمی از زنان متعهد و بانوان اسلامی ارجمند به وجود آمده است، به این منظور ضرورت شناسایی و جذب و به کارگیری آنها در فعالیت های فرهنگی می تواند نقش تعیین کننده ای در گسترش و پویایی فرهنگ دینی..." />
تبليغاتX